Font Size

Cpanel

Javni poziv za imenovanje zapovjednika VZ Osijek

Na temelju članka 15. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika (NN 39/2021), Predsjedništvo VZ Osijek objavljuje

JAVNI POZIV
za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Osijek
za mandatno razdoblje 2021. – 2026. godina

1. Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati:

 • mora imati hrvatsko državljanstvo,
 • navršenih 18 godina,
 • da ima stečenu najmanje srednju stručnu spremu,
 • da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
 • da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnoga tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. i članak 118. stavak 1. točka 8. Zakona o vatrogastvu),
 • da je na da dan raspisanog javnog poziva stariji od 18, te mlađi od 60 odnosno 62 godine života (sukladno članku 51. stavku 17. Zakona o vatrogastvu,
 • najmanje zvanje vatrogasnog časnika te
 • najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
  Uvjeti za koje je poželjno da ih kandidati imaju:
 • prebivalište na području Vatrogasne zajednice Osijek te
 • da je iz redova članica Vatrogasne zajednice Osijek.

2. Prijavi se prilažu:

 • Životopis s obavezno naznačenom e-mail adresom,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (običnu presliku važeće osobne iskaznice, važeće putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi, svjedodžbu o završnom ispitu o stjecanju srednje stručne spreme,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) i da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnoga tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. i članak 118. stavak 1. točka 8. Zakona o vatrogastvu) - izjavu nije potrebno ovjeravati.
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • liječnička svjedodžba,
 • dokaz o iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima te
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
 • Vatrogasna zajednica Osijek će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu.

3. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije imenovanja na mjesto zapovjednika dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike isprava.
U prijavi na javni poziv navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, mail-adresa) i dužnost na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka. Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
4. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
5. Prijave se podnose zaključno sa 15. srpnjem 2021. godine, uz napomenu: „ZA JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“, na adresu Vatrogasna zajednica Osijek, Ivana Gorana Kovačića 2, preporučeno putem pošte.
6. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za prijave.
7. Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletne neće se razmatrati.
8. Svi podaci koje kandidati dostave, obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog poziva. Kandidati prijavom na javni poziv pristaju da povjerenstvo VZ Osijek, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog poziva obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog poziva. Povjerenstvo VZ Osijek će sa osobnim podacima postupati sukladno propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

TEKST JAVNOG POZIVA (PDF)

Prijava